Spacer przez oświetloną Oliwę

It's time to take a walk in the lighted park after Christmas. For many years, it has brought thousands of tourists and residents of Gdansk to the oil. Suffice it to mention that the first time the illuminations were so impressive (2016), the crowds were such that the lawns in front of the Abbey Palace had to be completely replaced in a few months. ENGLISH

Nadszedł czas na poświąteczny spacer po iluminowanym parku. Od lat sprowadza on do Oliwy tysiące turystów i mieszkańców Gdańska. Dość wspomnieć, że pierwszy raz gdy iluminacje były tak spektakularne (2016 rok) to tłumy były takie, że trawniki przed Pałacem Opackim po paru miesiącach musiano zupełnie wymienić. POLISH

20181212_175741_Burst04.jpg

First of all, there is a place where many people take photos - the inscription Gdańsk with a heart. I have noticed for several years that there are more and more such cities. I would like to see such illuminated inscriptions for the longest place names in Poland (Ostrowiec Świętokrzyski, Nowy Dwór Mazowiecki). They could be arranged in a circle :)

Na początek miejsce gdzie wielu robi sobie zdjęcia a jest to napis Gdańsk z serduszkiem. Zauważam od paru lat, że takich miast jest coraz więcej. Chciałbym zobaczyć takie podświetlone napisy dla najdłuższych nazw miejscowości w Polsce (Ostrowiec Świętokrzyski, Nowy Dwór Mazowiecki). Mogłyby być ustawione w kółku.

PXL_20231229_173308784.NIGHT-COLLAGE.jpg

Then walk along the most beautiful park avenue in the form of a green tunnel (linden-hornbeam bind). Now it is decorated with ships on an elongated pond, but during the day it is worth thinking about the fact that it was a former view of the sea and a fun perspective. The whole thing looked as if the park pond was spilling into the sea.

Następnie przejście najpiękniejszą parkową aleją w postaci zielonego tunelu (bindaż lipowo-grabowy). Teraz ozdabiają go statki na podłużnym stawie, ale w dzień warto pomyśleć o tym, że był to dawny widok na może i zabawa perspektywą. Całość wyglądała tak jakby parkowy staw rozlewał się do morza.

Fotoram.io (8).jpg

Most of the zombie people with phones are near the illuminated linden tree line. First, a photo from yesterday and the next one from 2006, when the lamps were directly on the trimmed linden trees.

Najwięcej ludzi-zombie z telefonami jest przy iluminowanym szpalerze lipowym. Na początek zdjęcie z wczoraj a obok z 2006 gdy lampki były bezpośrednio na przystrzyżonych lipach.

PXL_20231229_174309542.NIGHT.jpg

The lights were starting to make us dizzy, so we went into the forest. There was an opportunity to walk in the new park next to the cathedral.

Od światełek zaczynało się nam kręcić w głowie, także poszliśmy do lasu. Była okazja by przejść się nowym parkiem przy katedrze.

PXL_20231229_175942855.NIGHT.jpg

100 meters higher, the view made up for the effort of walking. Winter views are some of the most interesting. And the night landscapes are also impressive. I was particularly impressed by the moon and the way it was reflected in the sea. It was not without reason that U-boat commanders disliked the full moon so much.

100 metrów wyżej widok wynagrodził nam trud spaceru. Zimowe widoki są jednymi z najciekawszych. A nocne pejzaże też robią wrażenie. Na mnie szczególne wrażenie zrobił księżyc i to jak odbijał się w morzu. Nie bez przyczyny dowódcy U-Bootów tak nie lubili pełni księżyca.

PXL_20231229_175740423.NIGHT.jpg

I knew the view in the other direction much better, although there was a lot of light. On the sides, the roof of the cathedral (on the left) and the former Evangelical church, today the Cistercian church. In the middle, the tall Olivia Star office building.

Widok w drugą stronę znałem dużo lepiej choć światła było nad wyraz dużo. Po bokach dach katedry (po lewej) oraz dawnego kościoła ewangelickiego, dziś kościoła cystersów. Na środku wysoki biurowiec Olivia Star.

You can visit and see all of the above places for free when visiting Gdańsk, specifically the Oliwa district. The places visited were Oliwski Park (entrance from Opata Rybińskiego Street) and the Pachołki hill with an entrance via stairs from the address Spacerowa 16B.
Best regards and have a good month!

Wszystkie powyższe miejsca możecie za darmo odwiedzić i zobaczyć odwiedzając Gdańsk a konkretnie dzielnicę Oliwę. Miejsca odwiedzone to Park Oliwski (wejście od ulicy Opata Rybińskiego) oraz wzniesienie Pachołek z wejściem schodami od adresu Spacerowa 16B.

Pozdrawiam i Dobrego Miesiąca!

.